Taiwan Montai Chi-Healthy Pot Yushan Hot Pot Soup Base (650ml)
★The first Mongolian hot pot packaged soup base in Taiwan!
★Exclusive Mongolian hot pot preparation technology!